ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος εγκαταστάσεων, οι οποίες, λόγω της φύσης τους είναι ξεχωριστές και απαιτούν ειδική αντιμετώπιση και εξειδικευμένες μελέτες.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ειδικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων έχοντας πάντα σαν γνώμονα τον σωστό και ποιοτικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατά περίπτωση εγκατάστασης.

Υποτομείς:

  Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης
  Ειδικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  Αλιευτικά Καταφύγια
  Αντλιοστάσια
  Βιολογικός Καθαρισμός

Υπηρεσίες:

  Υπόγειοι χώροι στάθμευσης
  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • Διανομή Ηλεκτρικής Ισχύος
  • Συστήματα Αερισμού
  • Συστήματα Ανίχνευσης CO
  • Πυρόσβεση - Πυρανίχνευση
  • Μεγαφωνική Εγκατάσταση
  • Ενδοεπικοινωνία
  • Συστήματα CCTV
  • Συστήματα Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης
  • Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
  Μελέτες Ειδικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  Μελέτες Βιολογικού Καθαρισμού
  Μελέτες Αντλιοστασίων
  Αλιευτικά Καταφύγια
  • Ύδρευση Προβλήτων
  • Ηλεκτροδότηση Σκαφών
  • Ηλεκτροφωτισμός Προβλήτων & Περιβάλλοντος Χώρου
  • Πυρόσβεση Προβλήτων
  • Βοηθητικά Κτίρια